Skin&Map II: “Ways to approach Memory and Time”

2011
Shinjuku Ophthalmologist Gallery, Tokyo, Japan

Artists: Shiho Kagabu, Asako Shiroki, Kaoru Murakami, DIG&BURY, TOLTA

Curator: Sayako Mizuta

Photo: Hayato Wakabayashi